Linh kiện điện tử

IC

đèn led

thông tin liên hệ
Dương Thị Kim Oanh
Nhân viên kinh doanh - 0833236686

Nguyễn Thị Thùy Dương
Nhân viên kinh doanh - 0326882694

Ms Nhung
NV kinh doanh - 0962 023 893

-

-

Connector

5PH6MSX31-2XX(OLD PS6M31-2XX-U)
5PH6MSX31-2XX(OLD PS6M31-2XX-U)
5PH6DDX14-2XX(OLD PH6D14-2XX-U)
5PH6DDX14-2XX(OLD PH6D14-2XX-U)
5PH6SDX14-2XX(OLD PH6S14-2XX-U)
5PH6SDX14-2XX(OLD PH6S14-2XX-U)
5PH6MRX14-2XX(OLD PH6MR14-2XX-U)
5PH6MRX14-2XX(OLD PH6MR14-2XX-U)
5PH6DMX14-2XX(OLD PH6DM14-2XX-U)
5PH6DMX14-2XX(OLD PH6DM14-2XX-U)
5PH6MSX14-2XX(OLD PH6M14-2XX-U)
5PH6MSX14-2XX(OLD PH6M14-2XX-U)
5PS5SDX21-2XX(OLD P/N:PS5S21-2XX-U)
5PS5SDX21-2XX(OLD P/N:PS5S21-2XX-U)
5PS5SDX21-1XX(OLD PS5S21-1XX-U)
5PS5SDX21-1XX(OLD PS5S21-1XX-U)
5PS5SDX21-2XX(OLD PS5M21-2XX-U)
5PS5SDX21-2XX(OLD PS5M21-2XX-U)
5PS5MSX21-1XX(OLD PS5M21-1XX-U)
5PS5MSX21-1XX(OLD PS5M21-1XX-U)
5BH5MSX69-XX(OLD BH5M69-XX-U)
5BH5MSX69-XX(OLD BH5M69-XX-U)
5PH5DDX10/15-2XX(OLD PH5D10/15-2XX-U)
5PH5DDX10/15-2XX(OLD PH5D10/15-2XX-U)
5JP8XX-XX(OLD P/N: MJ5X-XX-L)
5JP8XX-XX(OLD P/N: MJ5X-XX-L)
5PS8SDX89-1XX(OLD P/N:PS8S89-1XX-U)
5PS8SDX89-1XX(OLD P/N:PS8S89-1XX-U)
5PS8SDX89-1XX(OLD P/N:PS8S89-1XX-U)
5PS8SDX89-1XX(OLD P/N:PS8S89-1XX-U)
5PH8DDX25-1XX(OLD P/N:PH8D25-1XX-U)
5PH8DDX25-1XX(OLD P/N:PH8D25-1XX-U)
5PH8SDX25-1XX(OLD P/N:PH8S25-1XX-U)
5PH8SDX25-1XX(OLD P/N:PH8S25-1XX-U)
5PS8RDX35-1XX(OLD P/N:PH8R35-1XX-U)
5PS8RDX35-1XX(OLD P/N:PH8R35-1XX-U)
5JP1XX-XX(OLD P/N:MJ1X-XX-L)
5JP1XX-XX(OLD P/N:MJ1X-XX-L)
5JP1XX-XX(OLD P/N:PH1SMJX-XX-L/U)
5JP1XX-XX(OLD P/N:PH1SMJX-XX-L/U)
5PS1SHX59-2XX(OLD P/N:PS1RS-2XX-U)
5PS1SHX59-2XX(OLD P/N:PS1RS-2XX-U)
5PS1SHX32-1XX(OLD P/N:PS1RS-1XX-U)
5PS1SHX32-1XX(OLD P/N:PS1RS-1XX-U)
5PS1MHX59-2XX(OLD P/N:PS1MS-2XX-U)
5PS1MHX59-2XX(OLD P/N:PS1MS-2XX-U)
5PS1MHX32-1XX(OLD P/N:PS1MS-1XX-U)
5PS1MHX32-1XX(OLD P/N:PS1MS-1XX-U)