Linh kiện điện tử

IC

đèn led

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Ngọc
Nhân viên kinh doanh - 0358.947.132

Lê Thị Nguyệt ( Ms)
Nhân Viên Kinh Doanh - 0968 153 318

Ms Nhung
NV kinh doanh - 0962 023 893

Koli (Ms)
- 0334 050 129

Trần Văn Minh
Nhân Viên Kinh Doanh - 0333244116

Terminal

5TB825S-36GN(OLD P/N: TB36G-B)
5TB825S-36GN(OLD P/N: TB36G-B)
5TR254R-211N(OLD P/N: TB211R-2.54)
5TR254R-211N(OLD P/N: TB211R-2.54)
5TR254S-211N(OLD P/N: TB211V-2.54)
5TR254S-211N(OLD P/N: TB211V-2.54)
5TP250R-5PCN(OLD P/N: TB15ERC-2.5)
5TP250R-5PCN(OLD P/N: TB15ERC-2.5)
5TP250S-5PCN(OLD P/N: TB15EVC-2.5)
5TP250S-5PCN(OLD P/N: TB15EVC-2.5)
5TP250N-5KDN(OLD P/N: TB15EKD-2.5)
5TP250N-5KDN(OLD P/N: TB15EKD-2.5)
5TP500R-2GLN(OLD P/N: TB2ELF-5.0)
5TP500R-2GLN(OLD P/N: TB2ELF-5.0)
5TP500R-2GRN(OLD P/N: TB2ERF-5.0)
5TP500R-2GRN(OLD P/N: TB2ERF-5.0)
5TP500N-2KFN(OLD P/N: TB2EKF-5.0)
5TP500N-2KFN(OLD P/N: TB2EKF-5.0)
5TP350M-AOQN(OLD P/N: TBOQ3)
5TP350M-AOQN(OLD P/N: TBOQ3)
5TS254S-AVNN(OLD P/N: TB308-2.54)
5TS254S-AVNN(OLD P/N: TB308-2.54)
5TP500S-AFWN(OLD P/N: TBFW-5.0)
5TP500S-AFWN(OLD P/N: TBFW-5.0)
5TS500M-ATPN(OLD P/N: TBTZ-5.0)
5TS500M-ATPN(OLD P/N: TBTZ-5.0)
5TS350M-ATPN(OLD P/N: TBTZ1-3.5)
5TS350M-ATPN(OLD P/N: TBTZ1-3.5)
5TS350M-ATZN(OLD P/N: TBTZ3-3.5)
5TS350M-ATZN(OLD P/N: TBTZ3-3.5)
5TB110R-M2AN(OLD P/N: TBEM-21A)
5TB110R-M2AN(OLD P/N: TBEM-21A)
5TB110R-M21N(OLD P/N: TBEM-21)
5TB110R-M21N(OLD P/N: TBEM-21)
5TB110R-EMTN04(OLD P/N: TBEMT-4)
5TB110R-EMTN04(OLD P/N: TBEMT-4)
5TB126R-EMTN03(OLD P/N: TBEMT-3)
5TB126R-EMTN03(OLD P/N: TBEMT-3)
5TB110R-EMTN02(OLD P/N: TBEMT-2)
5TB110R-EMTN02(OLD P/N: TBEMT-2)
5TB110R-M2HN(OLD P/N: TBEM-2H)
5TB110R-M2HN(OLD P/N: TBEM-2H)